Визначення дискримінації щодо жінок і дівчаток

Відповідно до Статті № 1 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 1

Для цілей цієї Конвенції поняття "дискримінація щодо жінок"
означає будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою
статі, спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання,
користування або здійснення жінками, незалежно від їхнього
сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав
людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній,
культурній, громадській або будь-якій іншій галузі.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]