Зайнятість

Відповідно до Статті № 11 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 11

1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для
ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості, з тим щоб
забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок рівні права,
зокрема:

a) право на працю як невід'ємне право всіх людей;

b) право на однакові можливості при найманні на роботу, в
тому числі застосування однакових критеріїв вибору при найманні;

c) право на вільний вибір професії чи роду роботи, на
просування по службі та гарантію зайнятості, а також на
користування всіма пільгами і умовами роботи, на одержання
професійної підготовки та перепідготовки, включаючи учнівство,
професійну підготовку підвищеного рівня та регулярну підготовку;

d) право на рівну винагороду, включаючи одержання пільг, на
рівні умови щодо рівноцінної праці, а також на рівний підхід до
оцінки якості роботи;

e) право на соціальне забезпечення, зокрема при виході на
пенсію, безробітті, хворобі, інвалідності, по старості та в інших
випадках втрати працездатності, а також право на оплачувану
відпустку;

f) право на охорону здоров'я та безпечні умови праці,
включаючи захист репродуктивної функції.

2. Для запобігання дискримінації щодо жінок після одруження
або народження дитини та гарантування їм ефективного права на
працю держави-сторони вживають відповідних заходів для того, щоб:

a) заборонити, під загрозою застосування санкцій, звільнення
з роботи на підставі вагітності або відпустки по вагітності та
пологах чи дискримінації з огляду на сімейний стан при звільненні;

b) ввести оплачувані відпустки або відпустки з порівняльною
соціальною допомогою по вагітності та пологах без втрати
попереднього місця роботи, старшинства або соціальної допомоги;

c) заохочувати надання необхідних додаткових соціальних
послуг, з тим щоб дозволити батькам поєднувати виконання сімейних
обов'язків з трудовою діяльністю та участю в громадському житті,
зокрема шляхом створення і розширення мережі закладів по догляду
за дітьми;

d) забезпечувати жінкам особливий захист у період вагітності
на тих видах робіт, шкідливість яких для здоров'я доведена.

3. Законодавство, що стосується захисту прав, про які йдеться
в цій статті, періодично має бути розглянуте в світлі
науково-технічних знань, а також переглянуте, скасоване або
розширене, наскільки це необхідно.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]