Зобов’язання з ліквідації дискримінації

Відповідно до Статті № 2 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 2

Держави-сторони засуджують дискримінацію щодо жінок в усіх їх
формах, погоджуються негайно всіма відповідними заходами
здійснювати політику ліквідації дискримінації щодо жінок і з цією
метою зобов'язуються:

a) включити принцип рівноправності чоловіків і жінок у свої
національні конституції або інше відповідне законодавство, якщо
цього ще не було зроблено, та забезпечити за допомогою закону й
інших відповідних заходів практичне здійснення цього принципу;

b) вживати відповідних законодавчих та інших заходів,
включаючи санкції там, де це необхідно, що забороняють будь-яку
дискримінацію щодо жінок;

c) встановити юридичний захист прав жінок на рівній основі з
чоловіками та забезпечити за допомогою компетентних національних
судів та інших державних установ ефективний захист жінок проти
будь-якого акту дискримінації;

d) утримуватися від вчинення будь-яких дискримінаційних актів
або дій щодо жінок та гарантувати, що державні органи та установи
діятимуть відповідно до цього зобов'язання;

e) вживати всіх відповідних заходів для ліквідації
дискримінації щодо жінок з боку будь-якої особи, організації або
підприємства;

f) вживати всіх відповідних заходів, включаючи законодавчі,
щодо зміни або скасування чинних законів, постанов, звичаїв і
практики, що являють собою дискримінацію щодо жінок;

g) скасувати всі положення свого кримінального законодавства,
що являють собою дискримінацію щодо жінок.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]