Відповідні заходи

Відповідно до Статті № 3 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 3

Держави-сторони вживають в усіх галузях, і зокрема в
політичній, соціальній, економічній і культурній, всіх відповідних
заходів, включаючи законодавчі, щодо забезпечення всебічного
розвитку та прогресу жінок, з тим щоб гарантувати їм здійснення і
користування правами людини та основними свободами на основі
рівності з чоловіками.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]