Політичне та суспільне життя

Відповідно до Статті № 7 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 7

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для
ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному
житті країни і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з
чоловіками право:

a) голосувати на всіх виборах і публічних референдумах та
бути обраними до всіх публічно виборних органів;

b) брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду та
займати державні посади, а також здійснювати всі державні функції
на всіх рівнях державного управління;

c) брати участь у діяльності неурядових організацій і
асоціацій, що займаються проблемами громадського та політичного
життя країни.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]